Zgoda użytkownika
(umowa przystąpienia)
Administracja Cargolink Rus Sp. z o.o., zwana dalej „Administracją”, przyznaje każdej osobie (prawnej lub fizycznej, w tym indywidualnemu przedsiębiorcy) prawo do korzystania z aplikacji mobilnych Cargolink Parking Android \ iOS (zwanych dalej Aplikacjami) po rejestracji tej osoby w Aplikacjach (zwanej dalej platformą Cargolink).
Zgodnie z art. 435 kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej niniejsza Zgoda użytkownika jest ofertą skierowaną do nieograniczonej liczby osób fizycznych i prawnych, w tym. indywidualnych przedsiębiorców. Użytkownikiem Platformy Cargolink zostaje osoba, która zakończyła procedurę rejestracji na Platformie Cargolink. Rejestracja Użytkownika na Platformie Cargolink następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się” znajdującego się na stronach Aplikacji. Zgodnie z art. 438 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej rejestracja oznacza akceptację przez Użytkownika tej oferty (bezwarunkowa akceptacja przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy i wyrażenie zgody na wszystkie warunki niniejszej Umowy).
Niniejsza Zgoda użytkownika została opracowana zgodnie z wymogami ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej i ma na celu uregulowanie relacji między Administracją a Użytkownikiem, określenie ich podstawowych praw, obowiązków i odpowiedzialności.
1. TERMINY I DEFINICJE UŻYWANE W UMOWIE
1.1.W tekście niniejszej Zgody użytkownika zastosowano następujące terminy i definicje:
1.1.1. Baza danych „Cargolink” (Baza Danych, BD) to regularnie aktualizowany zasób informacji, zorganizowany zgodnie z określonymi zasadami i reprezentujący zbiór danych użytkownika o ładunkach, które mają być przewiezione w określonych terminach i po konkretnych trasach, o pojazdach oferowanych do przewozu towarów w odpowiednich terminach i trasach oraz inne informacje. Baza danych została zaprojektowana z myślą o zaspokojeniu potrzeb informacyjnych załadowców, rozładowców, odbiorców, przewoźników, kierowców i innych uczestników rynku przewozów towarowych podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Prawo do korzystania z Bazy Danych udzielane jest na podstawie umowy sublicencyjnej.
1.1.2.Odwiedzający Serwis i Aplikację to osoba fizyczna, indywidualny przedsiębiorca lub osoba prawna, która uzyskała dostęp do Serwisu i Aplikacji za pośrednictwem Internetu.
1.1.3.Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis i Aplikacje, która przeszła procedurę rejestracji w Serwisie lub Aplikacjach, posiada własne strony osobiste (Kartę i Konto) zamieszczone w Serwisie oraz w Aplikacjach.
1.1.4.Konto Użytkownika to zbiór chronionych stron w Serwisie i Aplikacjach tworzonych podczas rejestracji Użytkownika, który posiada własną strukturę, pewien zestaw funkcji i obszarów spersonalizowanego użytkowania.Dostęp do Konta jest realizowany przez Użytkownika poprzez podanie swoich danych uwierzytelniających.
1.1.5.Karta Użytkownika – strona w Serwisie zawierająca dane kontaktowe i inne informacje o Użytkowniku, dostępna dla wszystkich Odwiedzających Serwis.
1.1.6.Klon - Użytkownik, który dokonał więcej niż jednej rejestracji w Serwisie i Aplikacjach pod inną lub tą samą nazwą.Administracja określa Klona na podstawie dostępnych jej informacji technicznych i innych, wskazując, że ta sama osoba działa na Stronie w imieniu różnych Użytkowników.
1.1.7.Moderacja – przeglądanie przez moderatora lub administratora informacji zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie i Aplikacjach (lub planowanych do umieszczenia – Premoderacja) pod kątem zgodności z postanowieniami Zgody oraz warunkami dokumentów określonych w pkt. 2.3. Zgody, a także poprawianie lub usuwanie informacji z Serwisu i Aplikacji z powiadomieniem Użytkownika przez Ticket lub bez.Moderacja nie jest obowiązkiem Administracji.
1.1.8.Profil Użytkownika to zbiór informacji dostępnych na Platformie Cargolink o działaniach Użytkownika.
1.1.9.Taryfy (cennik) – załącznik do niniejszej Umowy i jej integralna część, na stałe zamieszczony w domenie publicznej w Serwisie i Aplikacjach.
1.1.10.Serwis i Aplikacje – wynik działalności intelektualnej, będący złożonym utworem znajdującym się w sieci teleinformatycznej pod określonym adresem sieciowym i obejmującym programy komputerowe zapewniające jego działanie, rozwiązania graficzne (projekt), treści (informacje tekstowe) zamieszczone na nim, a także inne wyniki aktywności intelektualnej, w szczególności obrazy fotograficzne, filmy itp. Serwis, w tekście niniejszej Zgody, oznacza serwis znajdujący się w Internecie pod nazwą domeny (adresem) - cargolink.ru, a także jej „lusterka”.Aplikacje w tekście niniejszej Zgody oznaczają aplikacje: - Cargolink Parking znajdujący się w Play Market pod adresem: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.as.cargolink.cargolink&hl=en - Kargolink Parking znajduje się w AppStore: https://apps.apple.com/app/id1218161333
1.1.11.Firmy stowarzyszone - dodatkowe firmy (osoby prawne, indywidualni przedsiębiorcy itp.) Użytkownika, z których usług Użytkownik korzysta w swojej działalności.
1.1.12.Ticket – ciąg pytań i odpowiedzi na określony temat pomiędzy Administracją a Użytkownikiem, przesyłany za pośrednictwem wewnętrznego systemu komunikacji elektronicznej Platformy Cargolink.
1.1.13.Usługi – usługi świadczone przez Administrację na rzecz Użytkownika, określone zgodnie z Taryfami (cennikiem), a także możliwościami funkcjonalnymi i technicznymi Serwisu i Aplikacji.
1.1.14.Dane uwierzytelniające Użytkownika – unikalna nazwa Użytkownika: login i hasło do wejścia do Serwisu i Aplikacji podane przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie i Aplikacjach, a także wszelkie informacje o Użytkowniku zamieszczone przez niego w Serwisie i Aplikacjach.
1.2.W Zgodzie użytkownika mogą być stosowane terminy niezdefiniowane w punkcie 1.1.niniejszej Zgody użytkownika.W takich przypadkach interpretacja warunków odbywa się zgodnie z tekstem i znaczeniem niniejszej Zgody.W przypadku braku jednoznacznej interpretacji tego terminu w treści Zgody użytkownika, należy kierować się interpretacją terminów: po pierwsze - zgodnie z definicją na Stronie, a po drugie - zgodnie z przepisami prawa cywilnego Federacji Rosyjskiej.
2. PRZEDMIOT ZGODY
2.1.Administracja przyznaje Użytkownikowi prawo do korzystania z Serwisu i Aplikacji, w tym:
- prawo do czytania informacji zamieszczonych w Serwisie oraz w Aplikacjach w domenie publicznej;
- prawo do korzystania z bezpłatnych usług dostępnych w Serwisie i Aplikacjach;
- prawo do wyszukiwania informacji dostępnych w Serwisie i Aplikacjach;
- prawo do korzystania z Usług zgodnie z Taryfami (cennik).
- prawo do korzystania z Serwisu i Aplikacji na podstawie umowy sublicencyjnej
2.2.Administracja umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z prawa do korzystania z Serwisu i Aplikacji poprzez zapewnienie:
- możliwości publikowania informacji w Serwisie i Aplikacjach;
- możliwość przeglądania informacji w Serwisie i Aplikacjach;
- Usługi określone na podstawie niniejszej Zgody, Taryf (cennik), możliwości funkcjonalnych i technicznych Serwisu i Aplikacji
2.3.Warunkiem koniecznym do przyznania Użytkownikowi prawa do korzystania z Serwisu i Aplikacji, zgodnie ze Zgodą, jest akceptacja, spełnienie przez Użytkownika oraz zastosowanie w stosunkach Stron wymagań i postanowień określonych przez następujące dokumenty:
2.3.1.Niniejsza Zgoda i wszystkie załączniki do niej.
2.3.2.Zasady zamieszczania informacji na Platformie Cargolink, na stałe zamieszczonych \ w domenie publicznej na Stronie pod adresem: cargolink.ru.
2.3.3 „Taryfy (cennik)” na stałe umieszczone w domenie publicznej na Stronie pod adresem: cargolink.ru.
2.4. Administracja zastrzega sobie prawo do niezależnej zmiany warunków niniejszej Zgody i wszystkich jej integralnych części bez zgody Użytkownika, ale powiadamiając go poprzez umieszczenie na Stronie nowej wersji Zgody lub którejkolwiek z jej integralnych części, które zostały poddane zmianie. Użytkownik zobowiązuje się do niezależnego monitorowania zmian w Zgodzie użytkownika. W przypadku niedotrzymania tego obowiązku odpowiedzialność, jak również wszelkie negatywne konsekwencje, przechodzą wyłącznie na samego Użytkownika. Nowa wersja Zgody i/lub którejkolwiek z jej integralnych części wchodzi w życie z chwilą opublikowania w Serwisie, chyba że inny termin wejścia w życie zmian zostanie określony przez Administrację w momencie ich publikacji. Aktualna wersja Zgody i wszystkich załączników do niej znajduje się w Serwisie w domenie publicznej pod adresem: cargolink.ru.
2.5.W przypadku braku zgody na nową wersję Zgody użytkownika, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z Serwisu i Aplikacji oraz powiadomić Administrację pisemnie (listem poleconym) lub za pośrednictwem Ticket o rezygnacji z korzystania z Platformy Cargolink.Jeżeli Użytkownik nie powiadomił Administracji o swoim sprzeciwie, uważa się, że zgodził się z nową edycją Zgody użytkownika.
2.6.Administracja nie gwarantuje, że informacje dostępne w określonym momencie będą dostępne w dowolnym innym momencie przez cały okres obowiązywania Zgody.
2.7.Użytkownik zgadza się z zasadami tworzenia Profilu Użytkownika Platformy Cargolink i nie ma prawa wnosić do Administracji roszczeń dotyczących stosowania tych zasad w stosunku do Użytkownika.
2.8.Akceptując warunki niniejszej Zgody, Użytkownik tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie informacji, reklam i innych rodzajów korespondencji od Administracji za pośrednictwem Ticket, SMS-ów na numer telefonu Użytkownika, a także na jego adres e-mail i zobowiązuje się nie przedstawiać żadnych roszczeń i pretensji wobec Administracji, związanych z realizacją takiej korespondencji.
3. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
3.1. Prawa i obowiązki Administracji:
3.1.1. Administracja zobowiązuje się: - zapewnić Użytkownikowi prawo do korzystania z Seriwsu i Aplikacji; - świadczyć Użytkownikowi Usługi określone zgodnie z Taryfami (cennikiem), w wysokości, na zasadach i na warunkach określonych w niniejszej Zgodzie i jej załącznikach, zgodnie z rodzajem takich Usług; - nie ujawniać danych uwierzytelniających Użytkownika (loginu i hasła) w celu uzyskania dostępu do platformy Cargolink. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ich otrzymanie przez osoby trzecie bez winy Administracji, w szczególności w związku z działaniami osób trzecich, w tym osób świadczących usługi hostingowe dla Serwisu.
3.1.2.Administracja ma prawo:
3.1.2.1.Zmienić jednostronnie koszt świadczenia Usług, według własnego uznania, z obowiązkowym powiadomieniem Użytkownika o tym fakcie poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie oraz w Aplikacjach oraz dokonanie zmian w Taryfie (cennik).
3.1.2.2.W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków Zgody, a także warunków dokumentów określonych w punkcie 2.3 Zgody:
a) odmówić wykonania niniejszej Umowy;
b) zablokować dostęp Użytkownika do danych uwierzytelniających Użytkownika;
c) zastrzec Kartę i Konto Użytkownika;
d) zawiesić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika na czas określony;
e) ograniczyć świadczenie Usług na rzecz Użytkownika przez określony czas lub bez określenia okresu;
f) w dowolnym momencie zażądać od Użytkownika potwierdzenia danych podanych podczas rejestracji oraz zażądać dokumentów potwierdzających w tym zakresie. Jeśli Użytkownik poda niedokładne lub niekompletne informacje, Administracja ma prawo zastosować wobec takiego Użytkownika środki określone w niniejszej Zgodzie;
i) zbierania, przechowywania, systematyzowania i wykorzystywania informacji o działaniach Użytkownika w Serwisie, w szczególności statystyk odwiedzin Użytkownika w Serwisie, świadczonych na jego rzecz Usług itp.;
3.1.2.3. Administracja organizuje tworzenie „Profilu Użytkownika Platformy Cargolink” w odniesieniu do firm Użytkowników w sposób i na warunkach określonych zgodnie z zasadami tworzenia Profilu Użytkownika Platformy Cargolink, zamieszczonymi pod adresem : cargolink.ru. Użytkownik niniejszym zgadza się z zasadami tworzenia Profilu Użytkownika Platformy Cargolink i zobowiązuje się nie zgłaszać do Administracji roszczeń dotyczących stosowania tych zasad w stosunku do takiego Użytkownika. Profil Użytkownika Platformy Cargolink tworzony jest na podstawie różnych czynników, w szczególności czasu istnienia firmy Użytkownika jako osoby prawnej lub indywidualnego przedsiębiorcy, istnienia Roszczenia w stosunku do niego itp. Jednocześnie Administracja lub osoby przez nią upoważnione na podstawie decyzji i/lub propozycji osób trzecich (w szczególności grup publicznych, osób z autorytetem w opinii Administracji itp.) mają prawo do zmiany (zmniejszenia, podwyższenia) oceny konkretnego Użytkownika według własnego uznania na podstawie odpowiednich danych i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.
3.1.2.4.Przeprowadzać profilaktyczne prace w kompleksie oprogramowania i sprzętu Serwisu z czasowym zawieszeniem Serwisu (jeśli to możliwe w nocy), minimalizując czas niedziałania Serwisu, powiadamiając Użytkownika o pracach zapobiegawczych, jeśli jest to technicznie możliwe.
3.1.2.5 Bez zgody Użytkownika przekazywać dane o Użytkowniku Platformy Cargolink: - organom państwowym, m.in. organom śledczym oraz organom lokalnego samorządu na ich umotywowany wniosek; - na podstawie aktu sądowego; - osobom trzecim i organizacjom publicznym na ich umotywowany wniosek w przypadku naruszenia lub domniemanego naruszenia ich praw; - agencjom ratingowym tworzącym różne ratingi; - reklamodawcom, którzy umieścili swoje banery reklamowe w Serwisie i Aplikacjach. Użytkownik klikając na baner reklamowy zamieszczony na Platformie Cargolink wyraża zainteresowanie ofertą reklamową tego reklamodawcy, tym samym potwierdzając zgodę na przekazanie osobistych danych kontaktowych temu reklamodawcy. - w innych przypadkach przewidzianych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.
3.2.Prawa i obowiązki Użytkownika:
3.2.1.Użytkownik zobowiązuje się:
3.2.1.1. Do przestrzegania warunków niniejszej Zgody.
3.2.1.2. Wykorzystywania danych osobowych umieszczonych w Bazie zgodnie z ustawą federalną z dnia 27 lipca 2006 nr 152-FZ „O Danych Osobowych” oraz wszelkich zmian dokonanych w nich w okresie obowiązywania Zgody, a mianowicie: - wykorzystywania danych osobowych z Bazy wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu i Aplikacji; - nie przekazywać informacji o innych Użytkownikach otrzymanych w Serwisie i Aplikacjach osobom trzecim; - jeżeli Użytkownik zapisuje kopie Kart Użytkownika z Bazy Danych na nośnikach papierowych lub elektronicznych, to jest do tego zobowiązany zgodnie z Ustawą Federalną nr 152-FZ z dnia 27 lipca 2006 r. oraz wszelkimi zmianami dokonanymi w tym okresie Zgody, przejmując wszystkie obowiązki operatora wynikające z tego prawa; - w przypadku szkód wyrządzonych innym Użytkownikom z powodu nieprzestrzegania przez Użytkownika wymogów ustawy federalnej nr 152-FZ z dnia 27 lipca 2006 r., odpowiedzialność za to ponosi wyłącznie Użytkownik.
3.2.1.3.Podania dokładnych, aktualnych, kompletnych i prawdziwych informacji, a także okresowo do aktualizowania danych rejestracyjnych i innych informacji, które zostały podane podczas rejestracji, aby zapewnić ich dokładność, aktualność i kompletność.
3.2.1.4.Samodzielnego sprawowania kontroli nad wprowadzanymi zmianami w Taryfach (cennik).W przypadku niedotrzymania tego obowiązku, odpowiedzialność, jak również wszelkie negatywne konsekwencje obciążają wyłącznie samego Użytkownika.
3.2.1.5.Nie przekazywać swoich danych uwierzytelniających osobom trzecim.W przypadku niedotrzymania tego obowiązku, odpowiedzialność, jak również wszelkie negatywne konsekwencje obciążają wyłącznie samego Użytkownika.
3.2.1.6.Nie tworzyć klonów na platformie Cargolink.
3.2.1.7.Nie gromadzić ani nie zbierać adresów e-mail ani żadnych innych informacji kontaktowych Użytkowników Platformy Cargolink w sposób zautomatyzowany.
3.2.1.8.Nie przekazywać nikomu swojej nazwy użytkownika i hasła w celu korzystania z Platformy Cargolink.O ile Użytkownik nie udowodni inaczej, wszelkie działania dokonane przy użyciu jego nazwy użytkownika i hasła uważa się za popełnione przez samego Użytkownika.
3.2.1.9.Nie używać automatycznych skryptów (programów) do zbierania informacji lub interakcji z Platformą Cargolink lub usługami dostarczanymi przez Platformę Cargolink, z wyjątkiem usług stworzonych przez Administrację specjalnie do takich przypadków.
3.2.1.10.Nie podejmować działań mających na celu uzyskanie dostępu do cudzych danych uwierzytelniających wbrew woli osób, do których one należą.
3.2.1.11.Nie dystrybuować / nie wysyłać spamu (masowe rozsyłanie reklam handlowych, politycznych i innych lub innego rodzaju wiadomości (informacji) do osób, które nie wyraziły chęci na ich otrzymywanie) do Użytkowników w Serwisie i w Aplikacjach wszelkimi możliwymi środki (forum; forma wysłania wiadomości na e-mail)
3.2.1.12.Zwrócić Administracji wszystkie straty i wydatki poniesione przez Administrację w wyniku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej Zgody.
3.2.2.Użytkownik ma prawo do: - wykorzystywania do własnych, w tym komercyjnych, celów informacji otrzymanych na Platformie Cargolink; - skorzystania z bezpłatnej usługi dostępnej na Platformie Cargolink; - korzystania z całości lub części płatnych Usług, płacąc za nie; - wyrażania swojej opinii na forach Platformy Cargolink i zamieszczania swoich informacji.
4. DANE OSOBOWE
4.1.Niniejszym Użytkownik potwierdza, że zamieszczając swoje dane osobowe w sekcji „Konto” i „Karta Użytkownika”, przyjmuje do wiadomości publiczny charakter tych informacji i wyraża zgodę na publiczne udostępnienie odpowiednich danych.Użytkownik akceptując niniejszą Zgodę wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zarówno przez Administrację, jak i innych Użytkowników.
4.2.Biorąc pod uwagę, że dane osobowe za zgodą Użytkownika są publicznie dostępne, przetwarzając dane osobowe, Administracja zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony ich przed nieuprawnionym dostępem w sposób nieprzewidziany przez Platformę Cargolink.
4.3.Administracja nie wyklucza, że w wyniku awarii Platformy Cargolink, ataku wirusa lub hakera, awarii technicznych i innych okoliczności, dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione innym osobom.Użytkownik niniejszym zgadza się, że nie będzie wnosił roszczeń do Administracji Platformy Cargolink w tym zakresie, ponieważ ustanowił tryb publiczny w odniesieniu do swoich danych osobowych.
4.4.Na mocy niniejszej Zgody, podając swoje dane osobowe w Platformie Cargolink, Użytkownik bezwarunkowo wyraża zgodę na: - udostępnienie danych osobowych nieograniczonej liczbie osób korzystających z Platformy Cargolink;- z przetwarzaniem danych osobowych przez Administrację;- wykorzystanie danych osobowych w rankingu;- z innymi działaniami Administracji w stosunku do tych danych w związku z działaniem Platformy Cargolink.
4.5.Zamieszczając swoje dane osobowe na Platformie Cargolink, Użytkownik potwierdza, że robi to dobrowolnie, a także potwierdza, że dobrowolnie przekazuje Administracji swoje dane do przetwarzania.Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z powyższymi warunkami, nie powinien rejestrować się na Platformie Cargolink lub powinien natychmiast zaprzestać korzystania z Platformy Cargolink.
4.6.Administracja przetwarza tylko te dane osobowe Użytkownika, które zostały przez niego zamieszczone na Platformie Cargolink.
4.7.Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administrację odbywa się w celu funkcjonowania Platformy Cargolink, a samo ich przetwarzanie przez Platformę Cargolink nie może pociągać za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Użytkownika.Jednocześnie Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych osobowych Użytkowników przez inne osoby.
4.8.Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać danych osobowych innych Użytkowników w sposób niezgodny z wymogami ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej, w celach nielegalnych lub niezgodnych z prawem, w celu uzyskania korzyści oraz w innych celach, które nie odpowiadają celom stworzenia Platformy Cargolink.
5. PRZYZNANIE PRAWA DO KORZYSTANIA Z SERWISU
5.1.Aby skorzystać z prawa do korzystania z Platformy Cargolink, Użytkownik musi dokonać obowiązkowej procedury rejestracji.Po zakończeniu procesu rejestracji, Użytkownik staje się właścicielem danych uwierzytelniających Użytkownika.Aby rozpocząć pracę z Platformą Cargolink, Użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło na stronie autoryzacyjnej.
6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
6.1.Projekt i kod źródłowy programu Platformy Cargolink, informacje, grafika, audio, wideo, zdjęcia i inne treści Platformy Cargolink stanowią własność intelektualną Administracji i są chronione zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.Nikt nie ma prawa reprodukować, kopiować, modyfikować, wysyłać, przesyłać ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób zamieszczonych materiałów.
6.2.W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień punktu 6.1.na mocy Zgody Administracja ma prawo do niezwłocznego podjęcia działań w celu zablokowania danych uwierzytelniających oraz usunięcia Konta Użytkownika i Karty Użytkownika z Platformy Cargolink.
7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
7.1. Użytkownik samodzielnie określa listę środków mających na celu utrzymanie w tajemnicy swoich danych uwierzytelniających i zapewnienie do nich autoryzowanego dostępu. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika w wyniku ujawnienia Danych Użytkownika osobom trzecim, które nastąpiły bez winy Administracji. Jeżeli jakakolwiek inna osoba, niż Użytkownik, zaloguje się do Platformy Cargolink przy użyciu danych uwierzytelniających Użytkownika, wówczas wszelkie działania wykonane przez taką osobę będą uważane za popełnione przez tego Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane przez niego na Platformie Cargolink, jak również za wszelkie czynności wykonywane na Platformie Cargolink przez inne osoby korzystające z danych uwierzytelniających Użytkownika.
7.2.Administracja nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi w wyniku przesłania do innego Użytkownika niedokładnych informacji, a także spowodowane działaniami (bezczynnością) innego Użytkownika.Administracja nie gwarantuje, że informacje zawarte w Karcie Użytkownika są rzetelne i kompletne, ponieważ wprowadza je sam Użytkownik.
7.3.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, w wyniku których Administracja i/lub osoby trzecie doznały szkody.
7.4. Administracja dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie Platformy Cargolink, ale nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze Zgody, a także ewentualne straty wynikające z:
7.4.1. bezprawnego działania Użytkowników mającego na celu naruszenie bezpieczeństwa informacji lub normalnego funkcjonowania Platformy Cargolink.
7.4.2. wadliwego działanie Platformy Cargolink spowodowanego błędami w kodzie, wirusami komputerowymi i innymi obcymi fragmentami kodu w oprogramowaniu Platformy Cargolink.
7.4.3.braku (niemożności nawiązania, zerwania itp.) połączeń internetowych pomiędzy serwerem Użytkownika a serwerem Platformy Cargolink.
7.4.4.prowadzenia przez władze państwowe i miejskie, a także inne organizacje działań w ramach systemu środków operacyjno-rozpoznawczych.
7.4.5. ustanowienia regulacji państwowych (lub regulacji wprowadzanych przez inne organizacje) działalności gospodarczej organizacji komercyjnych w Internecie i / lub ustanowienia przez te podmioty jednorazowych ograniczeń, które komplikują lub uniemożliwiają wykonanie Zgody.
7.4.6. innych spraw związanych z działaniami (bezczynnością) Użytkowników i/lub innych podmiotów mających na celu pogorszenie ogólnej sytuacji z wykorzystaniem sieci Internet i/lub sprzętu komputerowego, który istniał w momencie zawarcia Zgody, a także wszelkich innych działań skierowanych do Platformy Cargolink oraz osób trzecich.
7.4.7. wykonywania prac związanych z działaniem Platformy Cargolink, w tym prac określonych w niniejszej Zgodzie.
7.5.W przypadku wystąpienia siły wyższej, a także wypadków lub awarii systemów oprogramowania i sprzętowych osób trzecich współpracujących z Administracją lub działań (bezczynności) osób trzecich mających na celu zawieszenie lub zakończenie działania Platformy Cargolink, możliwe jest zawieszenie działania Platformy Cargolink bez uprzedniego powiadomienia.
8. PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPORÓW
8.1. W przypadku sporów pomiędzy Użytkownikiem a Administracją w kwestiach związanych z realizacją Zgody, Strony podejmą wszelkie działania w celu ich rozwiązania poprzez wzajemne negocjacje i skorzystają z procedury reklamacyjnej.
8.2. Procedura reklamacyjna dotycząca rozwiązywania sporów między Stronami jest obowiązkowa. Roszczenia Użytkowników są przyjmowane i rozpatrywane przez Administrację wyłącznie na piśmie oraz w sposób określony w niniejszej Zgodzie i ustawodawstwie miejsca rejestracji użytkownika.
8.3. W celu rozstrzygnięcia sporów między Stronami stosuje się następującą procedurę reklamacyjną:
- strona, która uważa, że jej prawa zostały naruszone w wyniku działań Platformy Cargolink, prześle przez Ticket reklamację zawierającą istotę reklamacji i jej uzasadnienie;
- jeśli Strony nie rozwiązały sporu za pośrednictwem systemu Ticket, Użytkownik jest zobowiązany do wysłania pisemnego roszczenia listem poleconym na adres siedziby Administracji. W przypadku nieotrzymania odpowiedzi na pisemne roszczenie w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od otrzymania przez drugą Stronę listu poleconego, uznaje się, że postępowanie reklamacyjne zostało dopełnione, a Stronie przysługuje prawo skierowania sprawy do sądu. Administracja wysyła odpowiedź na pisemną reklamację również listem poleconym. Od momentu otrzymania pisemnej odpowiedzi na jego reklamację, Użytkownik zobowiązany jest do ponownego przesłania pisemnej reklamacji listem poleconym, z uwzględnieniem odpowiedzi na jego pierwotne reklamacje. Administracja ma prawo do ponownego rozpatrzenia wniosku w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty jego otrzymania. Jeżeli w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni kalendarzowych Użytkownik, który wysłał ponowną reklamację, nie otrzyma odpowiedzi lub otrzyma odpowiedź nie odpowiadającą Użytkownikowi lub przyczyny, które spowodowały zaistnienie sytuacji konfliktowej, nie zostaną usunięte, Użytkownik prawo do zwrócenia się do sądu w siedzibie Administracji.
8.4.W celu rozwiązania problemów technicznych przy ustalaniu winy Użytkownika w wyniku jego nielegalnych działań podczas korzystania z Internetu, a w szczególności Platformy Cargolink, Administracja ma prawo do niezależnego angażowania kompetentnych organizacji jako ekspertów.W przypadku winy Użytkownika, ten ostatni zobowiązany jest do zwrotu kosztów badania.
8.5. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia między Stronami na drodze negocjacji, spór wynikający z niniejszej Zgody podlega rozpatrzeniu w Sądzie Arbitrażowym w Mińsku lub w sądzie powszechnym w miejscu siedziby Administracji (jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną).
8.6. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Użytkownikami, w szczególności związanych z realizacją warunków zawartych między nimi umów przewozu towarów, paliw i energii, czarteru, dokonuje się poprzez przesyłanie Reklamacji zgodnie z zasadami określonymi w sekcjach:
- „Czym są roszczenia i jak je składać” - znajduje się pod adresem: cargolink.ru
- „Ogólne informacje o roszczeniach i zaleceniach” - znajduje się pod adresem: cargolink.ru
- „Regulamin dotyczący procedury przesyłania i rozpatrywania reklamacji na platformie informacyjnej „CARGOLINK” - znajduje się pod adresem: cargolink.ru
9 WEJŚCIE W ŻYCIE I INNE POSTANOWIENIA
9.1. Zgoda wchodzi w życie dla Użytkowników Platformy Cargolink od momentu opublikowania Zgody na Platformie Cargolink pod adresem https://cargolink.ru/terms-of-service oraz dla wszystkich innych osób, które w momencie publikacji niniejszej Zgody, nie są jeszcze Użytkownikami Platformy Cargolink, - od momentu przyjęcia tej oferty przez Użytkownika. Za akceptację (bezwarunkową akceptację warunków niniejszej Zgody) niniejszej oferty uważa się rejestrację przez Użytkownika na Platformie Cargolink poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wyrażenie zgody na warunki Zgody poprzez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się” zamieszczonego na Stronie Serwisu oraz na stronach Aplikacji mobilnych z formularzem rejestracyjnym. Za akceptację (akceptację) warunków świadczenia Usług na zasadach zwrotnych uważa się wykonanie przez Użytkownika płatności tytułem zapłaty za taką Usługę.
9.2. Zgoda zawierana jest na czas nieokreślony i obowiązuje do momentu usunięcia przez Użytkownika Danych.
9.3. Niniejsza Zgoda dotyczy Użytkowników, którzy zarejestrowali się przed datą publikacji niniejszej Zgody na Platformie Cargolink. Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego zapoznania się z warunkami Zgody. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej Zgody, musi natychmiast zaprzestać korzystania z Platformy Cargolink, wysyłając Administracji pisemne zawiadomienie o rezygnacji z korzystania z Platformy Cargolink, w przeciwnym razie dalsze korzystanie przez Użytkownika z Platformy Cargolink oznacza akceptację warunków Zgody.
9.4. Korespondencja związana z realizacją niniejszej Zgody może być kierowana za pomocą poczty, faksu lub komunikacji elektronicznej. Dokumenty przesłane faksem i e-mailem uważa się za ważne pod warunkiem, że posiadają oznaczenia sprzętowe w dniu i godzinie wysłania, nazwę organizacji/osoby i numer nadany przez telefaks oraz podpisy upoważnionych przedstawicieli Stron, które w takiej korespondencji mają moc odręczną, co nie zwalnia Stron od późniejszego dostarczenia oryginałów dokumentów. Korespondencja ta przekazywana za pomocą faksu i/lub komunikacji elektronicznej (Internet) z pieczęciami i podpisami osób upoważnionych, przed wymianą oryginałów przez Strony, ma taką samą moc prawną jak oryginały, które w razie potrzeby będą stanowić dowód w Sądzie.
9.5.Obecnie publikowana Zgoda niesie moc prawną i zastępuje poprzednie wersje Zgody.
9.6.Kwestie nieuregulowane przez Zgodę oraz dokumenty określone w Zgodzie podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.
9.7.Załączniki do niniejszej Zgody stanowią jej integralną i nierozerwalną część.Aplikacje:
1. „Zasady zamieszczania informacji na platformie informacyjnej Cargolink”, na stałe umieszczone w domenie publicznej na Stronie pod adresem: cargolink.ru
2. „Taryfy (cennik)”, na stałe umieszczone w domenie publicznej na Stronie pod adresem: cargolink.ru. 3. Regulamin procedury rozpatrywania reklamacji, na stałe zamieszczony w domenie publicznej na Stronie pod adresem: cargolink.ru
Adres pocztowy: 223053, Borovlyany, ul.Beriezowa Roscha 106-120-2
Made on
Tilda